Dhan Ke Doli

CG SONG – Dhan Ke Doli

Song Title : Dhan Ke Doli
Lyrics, Story : Yashwant Kumar Sahu
Singer : Sunil Soni & Champa Nishad
Music : Sunil SoniStar
Cast : Gyaneshwar Sahu & Sweety Sahu
Camera : Rohan Sahu
Sound : Jageshwar Nirmalkar, Ganesh Nirmalkar Dron
Camera : Rohan Photuwale Durg
lights : Bhuneshwar Sahu
Makeup : Penurama Sahu
Location : Nandauri B.M.Y. Charoda

photo Gallery